Visual Term Description Editor – Plugin tích hợp trình soạn thảo (Visual Editor) vào mô tả của danh mục sản phẩm, chuyên mục bài viết.

Hẳn các bạn đã gặp khó khăn trong việc soạn thảo văn bản trong ô mô tả ngắn gọn của danh mục sản phẩm, chuyên mục bài viết, từ khóa hay bất kỳ taxonomies nào vì mặc đinh, WordPress chỉ cho phép gõ văn bản thuần túy mà không cho phép soạn thảo bằng trình soạn thảo (TinyMCE Visual Editor).

Refind search

Hiển thị tất cả 9 kết quả

139
-20%
450
41
-1%
107
549
120
-7%
42
99